top of page

CUPCAKES OG ANDRE BUSKVEKSTER

2014

Cupcakes og andre buskvekster er et stedspesifikt stykke for et galleri. Tittelen viser til forholdet mellom det naturlige og det kultiverte, det frie mot det konstruerte. I Cupcakes og andre buskvekster kan publikum bevege seg fritt i galleriet og betrakte levende, bevegende kropper som utstilte kunstverk. Kroppene befinner seg innenfor rammer på gulvet, hvilket skaper et skille mellom utøver og betrakter. De levende kunstinstallasjonene tematiserer kvinners forhold til kropp, velvære, stress og idealer.

 

Fem kvinnelige utøvere befinner seg innenfor hver sin oppmerkede ramme i galleriet. Til å begynne med beveger de seg tilsynelatende uten noen relasjon til hverandre, akkurat som fem ulike kunstverk, men etterhvert vokser det fram en slags relasjon mellom kunstverkene. Det er ikke lenger rammene som setter grensene og komposisjonen begynner å spre seg utover hele gallerirommet. Hva skjer når rammene blir borte?

 

Cupcakes og andre buskvekster var dansernes 

avgangsforestilling ved Skolen for Samtidsdans i 2014.

 

Musikk: Easter
Video: Audun Eftevåg

CUPCAKES AND OTHER BUSHES

2014

Cupcakes and Other Bushes is a site-specific dance performance created for a gallery. The title refers to the relation between natural and cultivated, the free and the constructed. In Cupcakes and Other Bushes the audience can move around freely, viewing living moving bodies as exhibited art installations. The human installations are placed inside frames, clearly separating performer from viewer, and the theme of each installation is women’s relation to body, stress, well-being and ideals.

 

Five female dancers are spread throughout the space, each one inside their own frame. To begin with they move seemingly unrelated, just like five separate art pieces, but after a while a kind of relation emerges between the installations. The boundaries are no longer set by the frames and the composition starts to fill the whole space of the gallery. What happens when the frames are erased? 

 

Cupcakes and Other Bushes was the dancers' graduation performance at The School for New Dance in 2014. 

 

Music: Easter
Video: Audun Eftevåg

bottom of page